8am kuya ku-4pm

NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu

Izikhethi ezijwayelekile
Ukufana okuqondile kuphela
Sesha kusihloko
Sesha kokuqukethwe
Izikhethi Zohlobo Lokuthunyelwe
Sesha kokuthunyelwe
Sesha emakhasini

Isikole sasehlobo

I-ISL ivamise ukuphatha Isikole Sasehlobo sabafundi abafisa ukuthuthukisa isiNgisi sabo esimweni esijabulisayo, esinetimu. Ngenxa yezimiso zezempilo ezikhona njengamanje, kudingeke ukuthi silumise uhlelo lwalo nyaka.

Sithemba ukuthi sizokwazi ukuphinda sisebenzise amaseshini kaJulayi no-Agasti ngo-2023 futhi sibheke ngabomvu ukukubona ubuyela esikoleni ngaleso sikhathi!

Translate »