8am kuya ku-4pm

NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu

Izikhethi ezijwayelekile
Ukufana okuqondile kuphela
Sesha kusihloko
Sesha kokuqukethwe
Izikhethi Zohlobo Lokuthunyelwe
Sesha kokuthunyelwe
Sesha emakhasini

Isikole esiphakathi

abafundi basesikoleni esiphakathi abadlala ibhola

Isikole esiphakathi

Ikharikhulamu Yesikole Esiphakathi (Amabanga 6–8) ihlinzeka ngocwaningo olunzulu lwezifundo ezihlukahlukene ezahlukene ngesikhathi igcina indlela ephelele negxile kubafundi yefilosofi ye-International Baccalaureate kanye nephrofayili yomfundi we-IBO, kokubili okufakwe embonweni we-ISL, 'Ukwakha Okungcono Kakhulu Kwethu. Thina'.

Ukufunda Esikoleni Esiphakathi kukhuthaza abafundi ukuthi babone ukuthi izimpendulo zemibuzo eminingi zivame ukudinga ukucabanga okujulile okubanzi kanye nokuqonda okuthathwe emikhakheni eyahlukene yolwazi; ithuthukisa amakhono omphakathi, okuxhumana kanye namakhono okusebenzelana nabantu asiza ukusebenzisana nokusebenzisana; ikhuthaza ukusungula izinto, ukuzibophezela komuntu siqu, ukuzwela maqondana nemvelo esiphila kuyo kanye nomqondo ovulekile kukho konke ukuhlukana okukhona ngobuzwe, isiko, inkolo, ukubukeka njll.

Ukuhlolwa kwenqubekelaphambili yabafundi (okuqondene nesifundo kanye 'nezinqubo zokufunda') kwenziwa kuqhathaniswa nesethi yemibandela exhunywe nezinjongo zesifundo ngasinye futhi kwazisa izinqubo zokufundisa nokufunda phakathi nonyaka. Umsebenzi wasekhaya unikezwa njalo ukuze kuhlanganiswe ukufunda nabafundi
babe nethuba lokukhombisa ukuzuza kwabo futhi babuyekeze imigomo yabo ngabanye ekuhloleni okuqhubekayo kwamayunithi kanye nezivivinyo zokuphela konyaka.

Kanye nokuhlinzekwa kwezifundo eziwumgogodla wekharikhulamu (bheka ngezansi), imisebenzi yezifundo ezihlukahlukene kanye nokufunda okusekelwe kumaphrojekthi kuyingxenye ebalulekile nedumile yohlelo lwezifundo Lwesikole Esiphakathi. Sinohlelo olucebile lwezobuciko obubonakalayo nomculo, oluhambisana nezifundo ze-Design and Technology kanye nemisebenzi ehlukahlukene ehambisana nezifundo. Amaphrojekthi wesikhathi esimisiwe (i-STEAM, Izinjongo Zokuthuthukiswa Okusimeme kanye Nomdlandla Womuntu Siqu) nawo aneqhaza ekuthuthukiseni ilukuluku, ubuhlakani kanye nokusebenzisana. E-PE, ISL Middle Schools ijabulela ukusetshenziswa kwendawo yokuzivocavoca yesimanjemanje, inkundla yezokusubatha nezemidlalo eseduze kanye naleyo yethu ye-astro-turf multi-sports pitch.

Ukusetshenziswa kobuchwepheshe ekufundeni kuyingxenye ebalulekile yemisebenzi yasekilasini kanye nolimi lwesiNgisi (ESOL) nokusekelwa okukhethekile kokufunda kunikezwa (ngezindleko ezengeziwe) lapho kunesidingo futhi kufanele.

Ukuze kuhambisane nekharikhulamu yezemfundo yesikole, uhlelo lokufundisa lweSikole Esiphakathi luhlanganisa izindaba zomphakathi nezomuntu siqu ezifanele iminyaka yobudala futhi okungenani uhambo olulodwa lokuhlala phakathi nonyaka luvumela bonke abafundi abavela emaBangeni 6-8 amanye amathuba okuthuthukisa amakhono abo okuxhumana nabantu, okuxhumana kanye nokuxazulula izinkinga.

Isikole esiPhakathi ku-ISL singamakhono afanelekile kanye nekharikhulamu esekelwe olwazini yokulungiselela abafundi isigaba esilandelayo semfundo yabo, uhlelo lwe-IGCSE kuBanga lesi-9 nele-10.

I-ISL Middle School Programme Model

isl-middle-school-programme-curriculum-model

Njengoba kuchaziwe ngenhla, abafundi eSikoleni Esimaphakathi bafunda isiNgisi nesiFulentshi njengolimi lwendabuko noma lokuqala (kuhlanganise nezincwadi); IsiFulentshi noma isiNgisi njengolimi olwengeziwe lwabakhuluma okungezona ezomdabu; izibalo; isayensi edidiyelwe; umlando; igeography; imfundo yomzimba kanye nempilo; ubuciko obubonakalayo; umculo nokuklama nobuchwepheshe. Ezinye izifundo zolimi ziyatholakala ngezindleko ezengeziwe uma kunesidingo esanele.

Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicela uthintane nathi I-ISL Secondary Curriculum Guide.

Konke ukufundisa nokufunda eSikoleni Esimaphakathi kusekelwa yi-ISL's Umbono, Amagugu kanye Nomgomo futhi Iphrofayili Yomfundi we-IBO.

Translate »