8am kuya ku-4pm

NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu

Izikhethi ezijwayelekile
Ukufana okuqondile kuphela
Sesha kusihloko
Sesha kokuqukethwe
Izikhethi Zohlobo Lokuthunyelwe
Sesha kokuthunyelwe
Sesha emakhasini

sokwemukelwa

Joyina umndeni wethu we-ISL!

Kwa-ISL, sikholelwa ngenhliziyo yonke ukuthi ukukhetha isikole esifanele kuyinqubo eyingqayizivele njengawe. Njengomphakathi ohlukahlukene nonakekelayo, siyayemukela imibuzo yenu. Sicela usazise ukuthi singakunikeza kanjani imininingwane eyengeziwe ukuze sikusize wenze isinqumo sakho noma uxhumane nethimba lethu labamukelwayo ukuze uhlele ukuvakashelwa mathupha.

Qaphela ukuthi i-ISL yamukela bonke abafundi abafanele uhlelo lwayo lokufunda olumisiwe noma labo uhlelo lokufunda lomuntu ngamunye olungakhelwa bona. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngemibandela yokungena bheka eyethu inqubomgomo yokuvuma. Uma ingane yakho idinga ukwesekwa kwezidingo zemfundo ezikhethekile, sicela uthintane neyethu inqubomgomo yokufakwa.

Lena imali ephuma kanye, engabuyiswa okufanele ikhokhwe ngesikhathi sokufaka isicelo. Alikho ifayela elizocutshungulwa ngaphandle kokukhokhwa kwale mali (ama-euro angama-200).

Le yimali ekhokhwa kanye engabuyi (ama-euro angu-3 750 omfundi wamabanga aphansi; ama-euro angu-5000 omfundi wesibili), ekhokhwa uma umfundi esemukelwe ku-ISL. Le mali kufanele ikhokhwe lapho kutholwa i-invoyisi. Uma isikhokhiwe iqinisekisa indawo ebangeni lokwamukelwa.

Sicela uchofoze izixhumanisi ezingezansi ukuze uthole ulwazi namadokhumenti ozowadinga ukuze ungene ku-ISL:

 • Izimali zokungena nezinqubo 2022-2023 (IsiNgisi)
  Imali yokufunda exhaswe yinkampani
  Lezi yizimali ezikhokhwa minyaka yonke zezifundo ezitholwa umfundi, ezikhokhwa ingxenye noma ngokugcwele umqashi womndeni womfundi noma inkampani. Sicela uqaphele ukuthi ngaphandle kweFOMU LOKUZIBOPHELELA KOMQASHI elisayiniwe uzokhokhiswa njengomndeni OMXHASI WENKAMPANI.
  Imali yokufunda yabakhokhi abazimele
  Ukwehliswa kunikezwa emindenini ezimali zayo zokufunda ezingakhokhelwanga ngokugcwele noma ngokwengxenye umqashi wayo, inqobo nje uma ubufakazi balokhu bunikezwa ngokuzibophezela komqashi okugcwalisiwe kanye namafomu esimo sokuqashwa.
  Ngaphandle kwalokhu, imindeni izokhokhiswa inani eliphelele. Alikho irisidi elizonikezwa.
 • I-Frais de scolarité et procédures d'admission 2022-2023 (IsiFulentshi)
  I-Frais de scolarité financés par une société
  Ces frais couvrent les enseignements reçus par l'élève pendant l'année scolaire, qu'ils soient en totalité ou partiellement réglés par l'employeur ou la société lilèée à la famille de l'éve. Veuillez note que sans le formulaire d'engagement de l'employeur signé par ce dernier, vous serez facturé comme une famille parrainée par une entreprise.
  I-Frais de scolarité financés par des particuliers
  Ces frais couvrent les enseignements reçus par l'élève pendant l'année scolaire Une reduction est accordée aux familles dont les frais de scolarité ne sont pas couverts en tout out ou en partie par leupéur ukuqasha umqashi ukuzibandakanya komqashi kanye ne-état d'activité professionnelle remplis et signés. Sans cela, les familles se verront facturer le plein tarif.

Faka isicelo ku-intanethi

Sicela ugcwalise eyethu ifomu lesicelo se-intanethi ukufaka isicelo sokwamukelwa.

Sicela uma unobuphi ubunzima bokuhambisa isicelo sakho ku-inthanethi thintana nehhovisi lokwamukelwa.

Amafomu okufaka isicelo adingekayo

Amadokhumenti angezansi ayadingeka ukuze isicelo sakho sigcwaliswe.

 • Isithombe sengane yakho (ikhanda namahlombe)
 • I-EYU ukuya kumbiko oyimfihlo kathisha weBanga lesi-5 (bheka ngezansi). Sicela unikeze uthisha wekilasi lengane yakho okhona manje ifomu le-ISL elifanele okufanele ligcwaliswe, liskenwe futhi lithunyelwe kithi ngokuqondile.
 • Amakhophi wamakhadi ombiko weminyaka emibili edlule (lapho kufanele)
 • Ikhophi yamarekhodi okugoma
 • Isithombe sengane yakho (ikhanda namahlombe)
 • Umbiko Oyimfihlo Kathisha WamaBanga lesi-6 kuya kwele-12 (bheka ngezansi) ovela kubo bobabili uthisha wesiNgisi (noma uthisha wolimi lwebele, uma isiNgisi singazange sifundwe ngaphambilini) kanye nakuthisha weMathematika. Sicela unikeze othisha bengane yakho abakhona manje ifomu elifanele le-ISL okufanele ligcwaliswe, liskenwe futhi lithunyelwe kithi ngokuqondile.
 • Amakhophi wamakhadi ombiko weminyaka emibili edlule
 • Ikhophi yamarekhodi okugoma
Translate »