8am kuya ku-4pm

NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu

Izikhethi ezijwayelekile
Ukufana okuqondile kuphela
Sesha kusihloko
Sesha kokuqukethwe
Izikhethi Zohlobo Lokuthunyelwe
Sesha kokuthunyelwe
Sesha emakhasini

Izinkomfa Eziholwa Ngabafundi Eziyisisekelo

Sikujabulele ukuvula iminyango yethu futhi simeme i-EYU kanye Nabazali Abayinhloko Engqungqutheleni Yethu Eholwa Ngabafundi.
 
Umfundi ngamunye, ngokwesekwa othisha bakhe, ukhethiwe imisebenzi ekhombise ukufunda kwabo emikhakheni eyahlukene yekharikhulamu. Abafundi babambe iqhaza likathisha bachaze imisebenzi kubazali babo base beqeda imisebenzi. Kanye nokuba yinto ejabulisayo, izingqungquthela zikhuthaza i-ejensi yabafundi, zisekele ukuthuthukiswa Kwephrofayela Yomfundi Ye-PYP futhi zibonise izindlela zokufunda zengane ngayinye.
Siyaziqhenya kakhulu “ngothisha bethu abasaqeqeshwa”!
 
Amazwana zivaliwe.

Ungaphuthelwa okuthunyelwe! Ukuze ubhalisele inhlabamkhosi yamasonto onke yezinto zethu zezindaba, nikela ngekheli lakho le-imeyili ngezansi.

Translate »