8am ku-4pm

NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu

Abakhethi beGeneric
Ukufana okuthe ngqo
Khangela kwisihloko
Cinga ngomxholo
Izikhethi zoHlobo lwePosi
Khangela kwizithuba
Khangela kumaphepha

Se si kolweni

I-ISL ihlala iqhuba iSikolo saseHlobo sabafundi abanqwenela ukuphucula isiNgesi sabo kumxholo owonwabisayo, onemixholo. Ngenxa yemigaqo yezempilo ekhoyo ngoku, nangona kunjalo, kuye kwafuneka ukuba siyinqumamise inkqubo yalo nyaka.

Sinethemba lokuba siya kukwazi ukuphumeza iiseshoni zikaJulayi no-Agasti kwakhona ngo-2023 kwaye sijonge phambili ekukuboneni ubuyela ekhampasini ngoko!

Translate »