8am ku-4pm

NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu

Abakhethi beGeneric
Ukufana okuthe ngqo
Khangela kwisihloko
Cinga ngomxholo
Izikhethi zoHlobo lwePosi
Khangela kwizithuba
Khangela kumaphepha

Isikolo samabanga aphantsi

abafundi besikolo samabanga aphakamileyo abadlala ngeLego

IYunithi yeMinyaka yokuQala kunye neSikolo sasePrayimari

Kwi-Early Year Unit (EYU: Transition-, Pre-, Junior and Senior Kindergarten) kunye nesikolo sasePrayimari (AmaBanga 1-5), umdla wendalo wabantwana nomdlandla zenza isiseko senkqubo yokufunda esekelwe kuphando kusetyenziswa i-International Baccalaureate's. Inkqubo yeMinyaka yasePrayimari (PYP) apho isikolo sivunywe ngokuvunyiweyo ngokupheleleyo. Oku kuphunyezwa ngendlela yokudlala esekelwe kwi-EYU.

I-PYP ilungiselela abafundi ukuba babe ngabafundi abakhutheleyo, abakhathalayo, ubomi babo bonke ababonakalisa intlonipho kubo nakwabanye, kwaye babe namandla okuthatha inxaxheba ngokukhutheleyo nangentembeko kwihlabathi elibangqongileyo. Besebenzisa imodeli yekharityhulam ye-PYP egxile kumntwana, ootitshala be-ISL benza indawo yokufunda evuselelayo neyahlukahlukeneyo evumela umfundi ngamnye ukuba aqhubele phambili ngokwamandla akhe. Abantwana bayakhuthazwa ukuba babelane ngamava abo ahlukeneyo ezentlalo neenkcubeko kunye nokuphuhlisa isakhono sokucinga ngokucazulula, ukwenza uqhagamshelwano kwaye babe ngabathabathi-nxaxheba abazimeleyo nabayilayo ekufundeni kwabo. Ukukhula kwabo buqu kukhuliswa ngeProfayili yoMfundi esembindini wePYP kunye nefilosofi yeIB ngokubanzi.

Iindlela ezahlukeneyo zokuhlola, ezibandakanya ukuzihlaziya komfundi kunye nokuzivavanya koontanga, zivumela uvandlakanyo oluqhubekayo lwenkqubo yokufunda kunye nengxelo rhoqo ebantwaneni nakubazali.

Ukongeza kulwimi (ukufunda, ukubhala kunye nokunxibelelana ngomlomo), imathematika, isayensi, itekhnoloji kunye nezifundo zentlalo, sibonelela ngenkqubo yobugcisa bokubonwayo, umculo, intshukumo kunye nedrama ukuvuselela ubuchule kuzo zonke iinkalo zekharityhulamu, iveki neveki yokwalusa, yezentlalo kunye nemidlalo yeqonga. Iiseshoni zemfundo yomzimba zikwaphucula ngakumbi ukukhula komntu. Abafundi baseprayimari nabo bayaxhamla kwinkqubo ye-PE elungeleleneyo kwithayimthebhile yabo yeveki, besebenzisa amaziko afana nejimu yethu encinci kunye nommandla osandula kufakelwa i-astro-turf yemidlalo emininzi. Abafundi baseprayimari abasezantsi nabo bayakonwabela ukusetyenziswa kwequla lokuqubha likamasipala wasekuhlaleni ixesha elithile enyakeni.

Abasaqalayo ulwimi lwesiNgesi ukusuka kwiBanga loku-1 ukuya phezulu banikwa inkxaso kwi-ESOL (isiNgesi kubantu abathetha ezinye iiLwimi) ngeendleko ezongezelelweyo ukuba kuyimfuneko kwaye bonke abantwana bafunde isiFrentshi njengolwimi lwasemzini okanye ulwimi lwasekhaya.

Abafundi be-EYU kunye nabafundi basePrayimari bayaxhamla kutyelelo lwarhoqo lwasesikolweni kunye nohambo oludityaniswe neeYunithi zabo zoPhando, kwaye zonke iiklasi ezisuka kwiBanga loku-1 ukuya kwelesi-5 bonwabele uhambo lokuhlala lonyaka ubuncinane lweentsuku ezintathu. Isikolo sibeka phambili uhambo oluya eFransi okanye kumazwe akufuphi nemida ukuze kugcinwe indawo yaso yekhabhoni isezantsi kwaye senze uninzi lobutyebi obunokwenzeka ngaphandle kokuhamba kakhulu.

Isikolo saseprayimari siye sanotyelelo lovavanyo lwe-IB PYP ngo-Oktobha 2021, neengxelo ezichulumancisayo ezivela kwiqela elityeleleyo elabonisa ukuba isikolo sizifezekisile zonke iimfuno ezimiselweyo zokubandakanya i-IB kwakhona. Owona mvuzo mkhulu we-ISL, nangona kunjalo, yayikukuva kubo ukuba ilizwi ababeliva rhoqo kudliwano-ndlebe nabafundi, abafundisi-ntsapho nabazali ngokufanayo ‘linoyolo’!

IModeli yeKharityhulam ye-IB yeMinyaka yasePrayimari (PYP).

Ngeenkcukacha zekharityhulam yethu ephambili, nceda uqhagamshelane namaxwebhu ethu e-PYP:

QAPHELA: Konke ukufundisa nokufunda kwiPYP kuxhaswa zii-ISL's Umbono, iiNqobo ezisemgangathweni kunye noMnqophiso kwaye i Iprofayile yoMfundi we-IBO.

Translate »