8am ku-4pm

NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu

Abakhethi beGeneric
Ukufana okuthe ngqo
Khangela kwisihloko
Cinga ngomxholo
Izikhethi zoHlobo lwePosi
Khangela kwizithuba
Khangela kumaphepha

IiNkomfa eziKhokelwa ngaBafundi basePrayimari

Sivuyiswe ukuvula iingcango zethu kwaye simeme i-EYU kunye nabazali basePrayimari kwiiNkomfa zethu eziKhokelwe ngaBafundi.
 
Umfundi ngamnye, ngenkxaso yootitshala bakhe, ukhethiwe imisebenzi ebonise ukufunda kwabo kuluhlu lweenkalo zekharityhulam. Abafundi bathatha indima yokuba ngutitshala baze bacacise imisebenzi kubazali babo baze bagqibezele imisebenzi. Kwakunye nokuba mnandi kakhulu, iinkomfa zikhuthaza i-arhente yabafundi, zixhasa uphuhliso lweProfayili yoMfundi wePYP kwaye zibonise iindlela zokufunda zomntwana ngamnye.
Siyazingca kakhulu “ngootitshala abaqeqeshwayo” bethu!
 
Amagqabantshintshi zivaliwe.

Ungaze uphoswe yiposti! Ukubhalisela ukugaywa kweveki yonke yeendaba zethu, nikezela ngedilesi yakho ye-imeyile ngezantsi.

Translate »