8am ໄປ 4pm

ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ

ຕົວເລືອກທົ່ວໄປ
ກົງກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍພຽງແຕ່
ຄົ້ນຫາໃນຫົວຂໍ້
ຄົ້ນຫາໃນເນື້ອຫາ
ຕົວເລືອກປະເພດໂພສ
ຄົ້ນຫາໃນບົດຄວາມ
ຊອກຫາໃນຫນ້າ

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ສໍາລັບເຫດຜົນທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສະແດງເປັນພາສາຝຣັ່ງ. ສໍາລັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາໃນພາສາອັງກິດ, ແລະສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ (GDPR), ເບິ່ງ GDPR. ສໍາລັບນະໂຍບາຍຄຸກກີຂອງພວກເຮົາໃນພາສາອັງກິດ, ເບິ່ງ ນະໂຍບາຍ Cookie. ເພື່ອອັບເດດການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີຂອງເຈົ້າ, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້.

ເວັບໄຊອິນເຕີເນັດ www.islyon.org appartient à la ສັງຄົມ ໂຮງຮຽນນານາຊາດ Lyon.

ທີ່ຢູ່ : 80, Chemin du Grand Roule – 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les ເອກະສານ téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique, quel qu'il soit, est formellement interdite, sauf autorisation expresse du propriétaire.
Tous les logos, marques, ຮູບພາບ, textes, signes distinctifs etc, présents sur le site sont également protégés par les droits de propriété intellectuelle.

L'utilisation du site n'implique en aucun cas et d'aucune manière une quelconque cession de droits, ceux-ci demeurant notre propriété ສະເພາະ.
Toute utilization frauduleuse de tout ou partie du site pourra donner lieu à des poursuites.

ການປົກປ້ອງ Des Données Personnelles

Aucune ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບຸກຄະລາກອນ n'est collectée à votre insu. Aucune ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບຸກຄະລາກອນ n'est cédée à des tiers. Aucune ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບຸກຄະລາກອນ n'est utilisée à des fins non prévues. Les messages envoyés sur le réseau ອິນເຕີເນັດ peuvent être interceptés. Ne divulguez pas d'informations ບຸກຄະລາກອນ inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de ບອກຂໍ້ມູນ, utilisez impérativement la voie postale. Les informations qui vous sont demandées lors de l'abonnement aux publications et lettres d'information du site sont indispensables pour l'accès à ces document. Les adresses de tous types (postales ou courrier électronique) ne pourront être cédées en aucun cas à des tiers ou communiquées à des fins non prévues. Conformément à l'article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès vous concernant auprès du dans public responsable de ce. les condition requises par l'article 34 de ladite loi. Pour exercer ce droit, le Client peut nous envoyer un courrier électronique depuis la ພາກ'ຕິດຕໍ່'.

ການ​ດັດ​ແກ້​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​

Nous nous réservons le droit de modifier ou de corriger le Voir plus de contenu de ce site et cette mention légale à tout moment et ceci sans préavis.

Liens à D'Autres Sites Internet

Les liens vers d'autres sites Internet présents sur ce site sont fournis exclusivement pour vous fournir une information la plus complète. Aucune responsabilité sur ces sites et de leur sur Facebook. Pour cette raison, nous déclinons toute responsabilité concernant ces sites ou les informations y figurant, les logiciels ou autres document qui s'y trouvent ou concernant les conséquences de leur utilisation. Si vous décidez d'accéder à des sites externes reliés à notre site, vous le faites sous votre entière responsabilité. Exonération de responsabilité Il appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de contamination par d'éventuels virus circulation sur Internet.

Garanties Complémentaires

Alors même que le site a effectué les démarches necessaires pour s'assurer de la fiabilité des ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບໍລິການ ou logiciels sur ce site, il ne saurait être tenu pour responsable d'erreurs, d'omissions, de virus ouult des pourséraient. être obtenus par un mauvais ການນໍາໃຊ້ de ceux-ci. Le site n'est en effet tenu que d'une simple obligation de moyens. L'utilisateur déclare et garantit qu'il connaît parfaitement les caractéristiques et les contraintes de l'Internet, et notamment que les transmissions de données et d'informations sur l'Internet ne cell bénéficient que-ciréuneciune fécientific. sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités ເຕັກນິກຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, qui perturbent l'accès ou le rendent impossible à certaines périodes. Le site s'efforce de maintenir accessible ses pages 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. Il peut donc en interrompre l'accès, notamment pour des raisons de ການບໍາລຸງຮັກສາ et de mise à jour. L'accès peut également être interrompu pour toute autre raison.
Le site n'est en aucun cas ຮັບຜິດຊອບ de l'intégralité de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l'utilisateur ou tout tiers. Il est rappelé par ailleurs que le site peut mettre fin ou modifier les caractéristiques de ses pages et de son espace d'expression à tout moment, et cela sans préavis. En aucun cas le site ne saura être tenu pour ຄວາມຮັບຜິດຊອບ d'une perte de données ou d'une détérioration liée à ces données. Toute ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ou conseil fourni par le Site ne saurait être interprété comme une quelconque garantie. Par ailleurs des liens hypertextes peuvent conduire à une consultation de sites extérieurs gérés par des tiers. sur ces sites ເວັບ, le Site n'a aucun contrôle et n'assume aucune responsabilité quant à leur Voir plus de contenu de. Aucune inscription CNIL n'est obligatoire sur ce site.
Conformément à l'article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès vous concernant auprès du dans public reponsable de ce. les condition requises par l'article 34 de ladite loi. Pour exercer ce droit, le Client peut nous envoyer un courrier électronique depuis la ພາກ'ຕິດຕໍ່'.

ເວັບໄຊທ໌ Cookies Sur Ce

Afin de procéder à des statistiques (ex : estimation de la fréquentation du site), à ​​l'amélioration de votre navigation (ex: privilégier ou développer l'optimisation de notre site pour tel navigateur et tel type d'affichage) des raisons de sécurité (ex: pouvoir déterminer l'origine de spam), nous pouvons être amenés à collecter des données vous concernant, que ce soit par exemple votre adresse IP ou vos variables d'environnement » cookies par l'ut. Un 'cookie' est un bloc de données envoyé à votre navigateur par unserver web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Un ou plusieurs 'cookies' peuvent être placés de manière anonyme sur le disque dur de votre ordinateur. Ces cookies ne compportent aucune information à caractère privé, ou qui puisse permettre de vous ຕົວລະບຸ. Ils permettent simplement au Site d'améliorer les services proposé. L'utilisation des cookies est optionnelle, mais recommandée. Vous pouvez néanmoins bien entendu vous opposer à leur présence et les refuser et supprimer. A cette fin, consultez les fichiers d'aide de votre navigateur.

Données Personnelles

En application de la loi sur le Règlement Général sur la Protection des Données, les internautes disposent d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de ການສະກັດກັ້ນ les données qui les concernant ບຸກຄະລາກອນ. ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື notre ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ pour connaître la démarche à suivre.

Dispositions ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

Dans la mesure où une disposition des présentes ເງື່ອນໄຂGénérales d'Utilisation viendrait à perdre sa validité ou si ces dernières devaient contenir une lacune, la disposition en ຄໍາຖາມ serait remplacée par celle qui s'en rapprocherait le plus du point de vue de l'juinterprétation. Vous n'êtes pas satisfait de tout ou partie de ce site, ou son espace téléchargement, ou si vous êtes en désaccord avec les présentes ເງື່ອນໄຂ Générales d'Utilisation, votre seul recours include à cesser Site d”ettesserous les utilisation , ປະກອບດ້ວຍ à vous désinscrire. Votre navigation sur le Site, ou utilization générale du Site implique obligatoirement que vous ayez connaissance des présentes ເງື່ອນໄຂ Générales d'Utilisation, et de votre pleine et entière ການຍອມຮັບ de ces dernières. Les présentes ເງື່ອນໄຂ Générales d'Utilisation sont régies et interprétées selon le droit français. Pour toute question concernant ces présentes ເງື່ອນໄຂ Générales d'Utilisation, ou question ou remarque sur le Site ou son espace d'expression, nous contacter par courrier à l'adresse suivante :

ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ Lyon
80, Chemin du Grand Roule
69110

Sainte Foy-Lès-Lyon
FRANCE

ສິນເຊື່ອ

ແນວຄວາມຄິດ ທາງເລືອກ-DSI.
Le site fonctionne sous WordPress.

Translate »