8am ដើម្បី 4pm

ពី​ថ្ងៃច័ន្ទ​ដល់​ថ្ងៃសុក្រ

ជម្រើសទូទៅ
មានតែការផ្គូផ្គងជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ
ស្វែងរកនៅក្នុងចំណងជើង
ស្វែងរកនៅក្នុងមាតិកា
អ្នកជ្រើសរើសប្រភេទប្រកាស
ស្វែងរកក្នុងប្រកាស
ស្វែងរកក្នុងទំព័រ

គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

សម្រាប់ហេតុផលផ្លូវច្បាប់ ព័ត៌មានខាងក្រោមត្រូវបានបង្ហាញជាភាសាបារាំង។ សម្រាប់គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងជាភាសាអង់គ្លេស និងសម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីគោលការណ៍ការពារទិន្នន័យទូទៅរបស់យើង (GDPR) សូមមើល GDPR. សម្រាប់គោលការណ៍ខូគីរបស់យើងជាភាសាអង់គ្លេស សូមមើល គោលការណ៍ឃុកឃី. ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តខូគីរបស់អ្នក សូម​ចុច​ទីនេះ.

គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត www.islyon.org appartient à la société សាលាអន្តរជាតិលីយ៉ុង.

អាស័យដ្ឋាន៖ 80, Chemin du Grand Roule – 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle ។ Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les document téléchargeables et les representations iconographiques និង photographiques ។
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique, quel qu'il soit, est formellement interdite, sauf autorisation expresse du propriétaire.
Tous les logos, marques, រូបភាព, textes, signes distinctifs etc, présents sur le site sont également protégés par les droits de propriété intellectuelle ។

L'utilisation du site n'implique en aucun cas et d'aucune manière une quelconque cession de droits, ceux-ci demeurant notre propriété ផ្តាច់មុខ។
Toute utilization frauduleuse de tout ou partie du site pourra donner lieu à des poursuites.

ការការពារ Des Données Personnelles

បុគ្គលិកព័ត៌មាន Aucune n'est collectée à votre insu ។ បុគ្គលិកព័ត៌មាន Aucune n'est cédée à des tiers. បុគ្គលិកព័ត៌មាន Aucune n'est utilisée à des fins non prévues. Les messages envoyés sur le réseau Internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas d'informations personles inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de ប្រាប់ពត៌មាន, utilisez impérativement la voie postale. Les informations qui vous sont demandées lors de l'abonnement aux publications et lettres d'information du site sont indispensables pour l'accès à ces ឯកសារ។ Les adresses de tous types (postales ou courrier électronique) ne pourront être cédées en aucun cas à des tiers ou communiquées à des fins non prévues. Conformément à l'article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès vous concernant auprès du dan responsable de លក្ខខណ្ឌ les requires par l'article 34 de ladite loi ។ Pour exercer ce droit, le Client peut nous envoyer un courrier électronique depuis la section 'ទំនក់ទំនង'។

ការកែប្រែគេហទំព័រ

Nous nous reservons le droit de modifier ou de corriger le Voir plus de contenu de ce site et cette mention légale à tout moment et ceci sans préavis.

Liens à D'Autres Sites Internet

Les liens vers d'autres sites Internet présents sur ce site sont fournis exclusivement pour vous fournir une information la plus complète. Aucune ទំនួលខុសត្រូវ sur ces sites et de leur Voir plus de contenu de ។ Pour cette raison, nous déclinons toute responsabilité concernant ces sites ou les informations y figurant, les logiciels ou autres document qui s'y trouvent ou concernant les conséquences de leur utilisation ។ Si vous décidez d'accéder à des sites externes reliés à notre site, vous le faites sous votre entière responsabilité. Exonération de responsabilité Il appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de contamination par d'éventuels virus circulant sur Internet.

ការធានាការបំពេញបន្ថែម

Alors même que le site a effectué les démarches necessaires pour s'assurer de la fiabilité des informations, services ou logiciels sur ce site, il ne saurait être tenu pour d'erreurs ទំនួលខុសត្រូវ, ការomissions, de virus ouultats pourséraient être obtenus par un mauvais ការប្រើប្រាស់ de ceux-ci ។ Le site n'est en effet tenu que d'une កាតព្វកិច្ចសាមញ្ញ de moyens ។ L'utilisateur déclare et garantit qu'il connaît parfaitement les caractéristiques et les contraintes de l'Internet, et notamment que les transmissions de données et d'informations sur l'Internet ne cellular បច្ចេកទេស fénéficé que-ciuneciune sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités បច្ចេកទេសចម្រុះ, qui perturbent l'accès ou le rendent impossible à certaines périodes. Le site s'efforce de maintenir accessible ses pages 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir ។ Il peut donc en interrompre l'accès, notamment pour des raisons de ថែទាំ et de mise à jour ។ L'accès peut également être interrompu pour toute autre raison ។
Le site n'est en aucun cassponsable de l'intégralité de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l'utilisateur ou tout tiers. Il est rappelé par ailleurs que le site peut mettre fin ou modifier les caractéristiques de ses pages et de son espace d'expression à tout moment, et cela sans préavis. En aucun cas le site ne saura être tenu pour ទំនួលខុសត្រូវ d'une perte de données ou d'une détérioration liée à ces données ។ Toute information ou conseil fourni par le Site ne saurait être interprété comme une quelconque garantie. Par ailleurs des liens hypertextes peuvent conduire à une consultation de sites extérieurs gérés par des tiers ។ Sur ces sites web, le Site n'a aucun contrôle et n'assume aucune responsabilité quant à leur Voir plus de contenu. សិលាចារឹក Aucune CNIL n'est obligatoire sur ce site.
Conformément à l'article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès vous concernant auprès du dan responsable de លក្ខខណ្ឌ les requires par l'article 34 de ladite loi ។ Pour exercer ce droit, le Client peut nous envoyer un courrier électronique depuis la section 'ទំនក់ទំនង'។

គេហទំព័រ Cookies Sur Ce

Afin de procéder à des statistiques (ex: estimation de la fréquentation du site), à ​​l'amélioration de votre navigation (ex: privilégier ou développer l'optimisation de notre site pour tel navigateur et tel type d'affichage) des raisons de sécurité (ex: pouvoir déterminer l'origine de spam), nous pouvons être amenés à collecter des données vous concernant, que ce soit par exemple votre adresse IP ou vos variables d'environnement». par l'util Un 'cookie' est un bloc de données envoyé à votre navigateur par un serverur web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur ។ Un ou plusieurs 'cookies' peuvent être placés de manière anonyme sur le disque dur de votre ordinateur. Ces cookies ne comporent aucune information à caractère privé, ou qui puisse permettre de vous identifier ។ Ils permettent simplement au Site d'améliorer les services proposé។ L'utilisation des cookies est optionnelle, mais recommandée។ Vous pouvez néanmoins bien entendu vous អ្នកប្រឆាំង à leur présence et les refuser et supprimer ។ A cette fin, consultez les fichiers d'aide de votre navigateur ។

Données Personnelles

En application de la loi sur le Règlement Général sur la Protection des Données, les internautes disposent d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de depression concernant les données qui les concernant បុគ្គលិក។ ប្រឹក្សាយោបល់ គោលការណ៍ភាពឯកជន ចាក់ connaître la démarche à suivre ។

ការចាត់តាំងមានភាពចម្រុះ

Dans la mesure ou une disposition des présentes លក្ខខណ្ឌGénérales d'Utilisation viendrait à perdre sa validité ou si ces dernières devaient contenir une lacune, la disposition en question serait remplacée par celle qui s'en rapprocherait le plus du point de vue de l'interprétation. Vous n'êtes pas satisfait de tout ou partie de ce site, ou son espace téléchargement, ou si vous êtes en désaccord avec les présentes លក្ខខណ្ឌ Générales d'Utilisation, votre seul recours comprehensive à cesser Site d”ettesserous les utilisation , ផ្សំឡើង à vous désinscrire ។ Votre navigation sur le Site, ou utilization générale du Site implique obligatoirement que vous ayez connaissance des présentes លក្ខខណ្ឌ Générales d'Utilisation, et de votre pleine et entière ការទទួលយក de ces dernières។ Les présentes លក្ខខណ្ឌ Générales d'Utilisation sont régies et interprétées selon le droit français ។ Pour toute question concernant ces présentes លក្ខខណ្ឌ Générales d'Utilisation, ou question ou remarque sur le Site ou son espace d'expression, nous contacter par courrier à l'adresse suivante :

សាលាអន្តរជាតិលីយ៉ុង
80, Chemin du Grand Roule
69110

Sainte Foy-Lès-Lyon
ប្រទេសបារាំង

សេវាឥណទាន

ទស្សនៈ ជម្មើសជំនួស-DSI.
Le site fonctionne sous WordPress.

Translate »