8am 4pm

Lendi a Vandredi

Selektè jenerik
Egzak alimèt sèlman
Search nan Tit
Search nan kontni
Seleksyon Kalite Post
Search nan posts
Search nan paj yo

admisyon

Antre nan fanmi ISL nou an!

Nan ISL, nou kwè ak tout kè w chwazi bon lekòl la se yon pwosesis inik menm jan ou ye a. Kòm yon kominote divès ak pran swen, nou akeyi demann ou yo. Tanpri fè nou konnen ki jan nou ka ba w plis detay pou ede w pran desizyon w oswa kontakte ekip admisyon nou an pou fè aranjman pou yon vizit an pèsòn.

Remake byen ke ISL aksepte tout elèv ki apwopriye pou pwogram etid li a oswa pou yo ka fèt yon pwogram etid endividyèl. Pou plis detay sou kondisyon admisyon gade nou an politik admisyon. Si pitit ou a bezwen sipò pou bezwen edikasyon espesyal, tanpri konsilte nou tou politik enklizyon.

Sa a se yon sèl frè ki pa ranbousab yo dwe peye nan moman aplikasyon an. Pa gen okenn dosye ap trete san yo pa peye frè sa a (200 ero).

Sa a se yon sèl frè ki pa ranbousab (3 750 ero pou yon elèv prensipal; 5000 ero pou yon elèv segondè), ki peye yon fwa yo te aksepte yon elèv nan ISL. Frè sa a dwe peye lè li resevwa fakti a. Yon fwa peye li garanti yon plas nan klas la akseptasyon.

Tanpri klike sou lyen ki anba yo pou jwenn enfòmasyon ak dokiman w ap bezwen pou admisyon nan ISL:

 • Frè admisyon ak pwosedi 2022-2023 (Angle)
  Konpayi patwone frè ekolaj
  Sa yo se frè chak ane pou ekolaj elèv la resevwa, an pati oswa totalman patwon fanmi elèv la oswa konpayi an. Tanpri sonje ke san FÒM ANGAJMAN ANPLWAYE a siyen ou pral voye bòdwo kòm yon fanmi KONPAYI SPONSORY.
  Peyè Prive frè ekolaj
  Yo akòde yon rediksyon pou fanmi ki gen frè ekolaj yo pa kouvri totalman oswa an pati pa anplwayè yo, depi yo bay prèv sa a atravè angajman anplwayè a ranpli ak fòm sitiyasyon travay yo.
  San sa, fanmi yo pral chaje pousantaj konplè a. Yo pap bay okenn resi.
 • Frais de scolarité ak pwosedi admisyon 2022-2023 (Franse)
  Frais de scolarité financés par une société
  Ces frais couvrent les enseignements reçus par l'élève pendant l'année scolaire, qu'ils soient en totalité ou partiellement réglés par l'employeur ou la société liée à la famille de l'élève. Tanpri note ke sans le formulaire d'engagement de l'employeur signé par ce dernier, ou serez facturé comme une famille parrainée par une entreprise.
  Frais de scolarité financés par des particuliers
  Ces frais couvrent les enseignements reçus par l'élève pendant l'année scolaire Une réduction est accordée aux familles dont les frais de scolarité ne sont pas couverts en tout ou en partie par leur employeur, pour autant que la preuve en soit apportée par les formulaires. d'engagement de l'employeur et de l'état d'activité professionnelle remplis et signés. Sans cela, les familles se verront facturer le plein tarif.

Aplike sou entènèt

Tanpri ranpli nou fòm aplikasyon sou entènèt pou aplike pou admisyon.

Si w gen nenpòt difikilte pou w soumèt aplikasyon w lan sou entènèt, tanpri kontakte biwo admisyon an.

Fòm aplikasyon obligatwa

Dokiman ki anba yo obligatwa pou aplikasyon w lan konplè.

 • Yon foto pitit ou a (tèt ak zepòl)
 • Rapò Referans Konfidansyèl Pwofesè EYU pou Grade 5 Teacher's Reference Report (gade anba a). Tanpri bay pwofesè klas pitit ou a fòmilè ISL ki apwopriye a ki dwe ranpli, eskane epi voye ba nou dirèkteman.
 • Kopi kanè pou de dènye ane yo (kote sa aplikab)
 • Yon kopi dosye vaksinasyon yo
 • Yon foto pitit ou a (tèt ak zepòl)
 • Rapò Konfidansyèl Pwofesè Klas 6yèm rive 12yèm ane (gade pi ba a) ki soti nan pwofesè Anglè a (oswa pwofesè lang manman an, si pa gen okenn Anglè te aprann anvan) ak nan men pwofesè Matematik la. Tanpri bay pwofesè pitit ou a fòmilè ISL ki apwopriye a ki dwe ranpli, tcheke epi voye ba nou dirèkteman.
 • Kopi kanè pou de dènye ane yo
 • Yon kopi dosye vaksinasyon yo
Translate »