8am et 4pm

Esmaspäevast reedeni

Üldised valijad
Ainult täpne vaste
Otsi pealkirjas
Otsi sisu
Postituse tüübi valijad
Otsi postitustesse
Otsi lehtedelt

Põhikool

Arhitektuuri õppivad õpilased kooliekskursioonil
Õpilane hoiab taskulampi, samal ajal kui teine ​​õpilane joonistab tähtkuju

Põhikool

Põhikoolis (1.–5. klass) on laste loomulik uudishimu ja entusiasm aluseks uurimuspõhisele õppimisele, kasutades rahvusvahelist küpsustunnistuse algklasside programmi (PYP), mille jaoks kool on täielikult akrediteeritud.

PYP valmistab õpilasi ette aktiivseteks, hoolivateks, elukestvateks õppijateks, kes näitavad üles austust enda ja teiste vastu ning suudavad aktiivselt ja vastutustundlikult ümbritsevas maailmas osaleda. Kasutades lapsekeskset PYP õppekava mudelit, loovad ISL-i õpetajad stimuleeriva ja mitmekesise õpikeskkonna, mis võimaldab igal õpilasel edeneda vastavalt oma potentsiaalile. Lapsi julgustatakse jagama oma mitmekülgseid sotsiaalseid ja kultuurilisi kogemusi ning arendama oskust analüütiliselt mõelda, luua sidemeid ning olla iseseisvad ja loovad osalejad oma õppimises. Nende isiklikku arengut toetatakse õppijaprofiili kaudu, mis on PYP ja IB filosoofia keskmes üldiselt.

Erinevad hindamismeetodid, sealhulgas õpilaste eneserefleksioon ning enese- ja kaaslaste hindamine, võimaldavad õppeprotsessi pidevat hindamist ja regulaarset tagasisidet nii lastele kui ka vanematele.

Lisaks keeleõppele (lugemine, kirjutamine ja suuline suhtlus), matemaatikale, loodusteadustele, tehnoloogiale ja ühiskonnaõpetusele pakume rikkalikku kujutava kunsti ja muusika programmi, et stimuleerida loovust kõigis õppekava valdkondades ning iganädalasi pastoraalseid, sotsiaal- ja kehalise kasvatuse seansse. suurendada isiklikku arengut. Algklassiõpilased saavad kasu ka tasakaalustatud kehalise kasvatuse programmist oma iganädalase ajakava raames, kasutades selliseid rajatisi nagu meie väike jõusaal ja hiljuti paigaldatud astro-muru mitme spordiala maastik.

Inglise keele algajatele alates 2. klassist pakutakse vajadusel lisatasu eest tuge ESOL-is (inglise keel teiste keelte kõnelejatele) ja kõik lapsed õpivad prantsuse keelt lisa- või kodumaa keelena.

Algklassiõpilased saavad kasu sagedastest koolivälistest külastustest ja nende uurimisüksustega seotud reisidest ning kõik 1.–5. klassi klassid naudivad iga-aastast vähemalt kolmepäevast elamureisi. Kool seab prioriteediks reisid Prantsusmaale või lähedalasuvatesse piirnevatesse riikidesse, et hoida oma süsiniku jalajälge minimaalsena ja kasutada ära palju olemasolevaid võimalusi ilma liiga kaugele reisimata.

Algkool läbis 2021. aasta oktoobris IB PYP hindamisvisiidi, mille külalismeeskonnalt tulid säravad aruanded, mis näitasid, et kool täitis kõik IB uuesti liitumise nõuded. ISLi suurim tasu oli aga kuulda neilt, et sõna, mida nad nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega antud intervjuudes kõige sagedamini kuulsid, oli "õnnelik"!

IB algaastate programmi (PYP) õppekavamudel

Lisateavet meie põhiõppekava kohta leiate meie PYP dokumentatsioonist:

NB! Kogu õpetamist ja õppimist PYP-s toetavad ISL-id Visioon, väärtused ja missioon ja IBO õppija profiil.

Translate »